Menu
sklep@printytg.pl +48 531 457 214

Regulamin printyTG.pl

REGULAMIN:

§ DEFINICJE
§ POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
§ ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
§ DOSTAWA
§ CENY ORAZ METODY PŁATNOŚCI
§ PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
§ REKLAMACJE
§ REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§ POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§1. DEFINICJE:
Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy przyznają szczególną zdolność prawną, uprawniającą do składania zamówień w ramach PrintyTG.pl
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.printytg.pl
Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.printytg.pl
Towar – produkt oferowany w sklepie internetowym
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Edrive Silesia sp. z o.o. a klientem, realizowana za pośrednictwem serwisu internetowego sklepu;
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru;
Firma – Edrive Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Stalmacha 11, NIP: 645-258-23-92, spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000788507. Kapitał zakładowy spółki wynosi 10 000 zł.


§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.printytg.pl. Stanowi on regulamin w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sklep internetowy jest prowadzony przez Edrive Silesia sp. z o.o. , której dane kontaktowe i rejestracyjne podano w §1.

Regulamin dotyczy w szczególności:
A. Warunków i zasad składania zamówień drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedażowych za pomocą usług świadczonych drogą elektroniczną.
B. Zasad korzystania ze sklepu internetowego, przy spełnieniu warunków umożliwiających dostęp do strony internetowej.

Firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego osobom poniżej osiemnastego roku życia. Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową.

Klient może uzyskać dostęp

do tego regulaminu w każdej chwili za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na głównej stronie serwisu www.printytg.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

Dane kontaktowe sprzedawcy:

 • Adres: ul. Tylna 8/ lok 7, 42-600 Tarnowskie Góry, Polska
 • E-mail: sklep@printytg.pl
 • Telefon: +48  531 457 214

§3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, dostępnego na jednej ze stron sklepu.
 3. W trakcie rejestracji klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.
 4. Klient może w każdej chwili zrezygnować z założonego konta, bez konieczności podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza każdą akcję klienta, która prowadzi do przeglądania zawartości sklepu.
 6. Firma może pozbawić klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całej zawartości sklepu internetowego, z powodu naruszenia przez klienta regulaminu, a także, gdy klient działa na szkodę firmy lub innych klientów, narusza dobre obyczaje lub obowiązujące przepisy prawa.

§4. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, należy wejść na stronę internetową www.printytg.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując techniczne czynności na podstawie wyświetlanych komunikatów i informacji dostępnych na stronie.
 2. Wybór zamawianych towarów przez klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszelkich niezbędnych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia następuje po naciśnięciu przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Wysłanie zamówienia przez klienta jest jednoznaczne z oświadczeniem woli zawarcia umowy sprzedaży z Firma, zgodnie z treścią regulaminu.
 6. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma maila zawierającego wszystkie istotne elementy zamówienia.
 7. Umowa uważana jest za zawartą z chwilą otrzymania przez klienta maila, o którym mowa w pkt. 6.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, z treścią zgodną z regulaminem.

§5. DOSTAWA

 1. Dostawa towaru jest realizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dostawa towaru do klienta jest płatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy (w tym opłaty za transport, dostawę i usługi pocztowe) są wskazane na stronie internetowej sklepu w zakładce „Dostawa” oraz podczas składania zamówienia, w tym także w momencie wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży.
 3. Osobisty odbiór towaru przez klienta jest możliwy w miejscu wskazanym na stronie internetowej sklepu w czasie jego pracy. Odbiór osobisty jest bezpłatny.
 4. Firma zastrzega sobie prawo do wyboru i zmiany typu przewoźnika, operatora logistycznego lub sposobu realizacji przesyłki, przy czym stara się w miarę możliwości uwzględniać preferencje klienta.
 5. Firma zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad.
 6. Termin i sposób dostawy oraz akceptowalny sposób zapłaty za produkt są określone przez klienta w zamówieniu.

§6. CENY ORAZ METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny towarów są podane w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym VAT (z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek zapłaty VAT wynika z przepisów prawa), cła oraz inne opłaty.
 2. Klient ma możliwość opłacenia zamówionego towaru w następujący sposób:
  a) przelewem bankowym,
  b) płatnością elektroniczną,
  c) płatnością kartą płatniczą.
 3. Rozliczenia transakcji płatnością kartą i elektroniczną przeprowadzane są zgodnie z wyborem klienta za pośrednictwem:
  a) serwisu przelewy24.pl.
 4. Firma informuje, że w przypadku niektórych metod

  płatności, ze względu na ich specyfikę, korzystanie z nich jest możliwe wyłącznie natychmiast po złożeniu zamówienia.

  1. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu lub wprowadzania w nich zmian, zgodnie z przepisami prawa. Ograniczenie to nie dotyczy zamówień już złożonych i znajdujących się w trakcie realizacji.
  2. W przypadku promocji o ograniczonym czasie trwania lub ilości towaru, realizacja zamówień odbywa się według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą promocją.
  3. Faktura VAT jest dostarczana na życzenie klienta. Aby otrzymać fakturę, klient powinien prawidłowo wypełnić dane do faktury i zaznaczyć opcję „Chcę otrzymać fakturę VAT” podczas składania zamówienia.

  §7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. Prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
   a) świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu usługi przez przedsiębiorcę, utraci prawo odstąpienia od umowy;
   b) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
   d) umowy, w której przedmiotem świadczenia są towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względu na higieniczne powody, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   e) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, są nierozerwalnie związane z innymi rzeczami;
   f) umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a dostawa może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i której wartość zależy od fluktuacji na rynku, na które sprzedawca nie ma wpływu;
   g) umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowe usługi oprócz tych, których konsument zażądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
   h) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   i) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   j) zawartej w drodze aukcji publicznej;
   k) świadczenia usług w zakresie zakwaterowania, innych niż na cele mieszkalne, przewozu rzeczy, wynajmu samochodów, gastronomii, usług związanych z rekreacją, rozrywką, sportem lub imprezami kulturalnymi, jeżeli umowa oznacza dzień lub okres świadczenia usługi.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań. Co do zasady, towar należy zwrócić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych. Zwrot towaru następuje na koszt konsumenta.
  4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż był to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
   1. Firma zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia towaru, natychmiast, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Firma dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
   2. Firma może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   3. Konsument zobowiązany jest zwrócić towar do firmy natychmiast, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
   4. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
   5. Jeżeli towar ze względu na swoją naturę nie może zostać w normalny sposób odesłany pocztą, informacje o tym, a także o koszcie zwrotu towaru, znajdą się w opisie towaru w sklepie.

   §8. REKLAMACJE

   1. Firma zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.
   2. W przypadku stwierdzenia wady towaru, klient ma prawo skorzystać z uprawnień przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, dotyczących rękojmi.
   3. Reklamacje można składać pisemnie na adres firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@printytg.pl.
   4. W reklamacji klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także opisać stwierdzoną wadę towaru.
   5. Firma zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, poinformować klienta w tym terminie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
   6. W przypadku uznania reklamacji, towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), firma zwróci klientowi równowartość ceny towaru.

   §9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
   2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Możliwe jest skorzystanie z mediacji lub sądu polubownego. Lista instytucji uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów dostępna jest na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
   3. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

   Wszelkie zmiany wchodzą w życie w określonym terminie, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia w serwisie internetowym zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

   1. W przypadku sporów wynikłych z realizacji umów sprzedaży zawartych na podstawie niniejszego regulaminu, strony będą dążyć do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
   2. Klient ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w trybie postępowania przed mediatorem konsumenckim lub przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Dostęp do procedury mediacji lub postępowania przed sądem polubownym umożliwiają odpowiednie punkty kontaktowe (w tym w szczególności Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej).
   3. Firma informuje, że istnieje możliwość skorzystania przez Klienta z pozasądowego rozwiązywania sporów drogą elektroniczną przez platformę ODR (Online Dispute Resolution), dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR jest punktem dostępu do pozasądowego rozstrzygania sporów dla konsumentów i przedsiębiorców chcących rozwiązać spór związanym z umową sprzedaży lub umową o świadczenie usług zawartą na odległość.
   4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej sklepu.

   Zakup w naszym sklepie internetowym oznacza akceptację powyższego regulaminu. Życzymy udanych zakupów!

Zadaj nam pytanie

  Pomóż nam szybko i wygodnie dokonać wyceny wysyłając logo, podając wymiary logo na produkcie,
  podając kod lub nazwę produktu z naszej strony www.printyTG.pl.

  Pomocne będą również takie informacje:

  • Wybór techniki nadruk czy haft

  • Miejsce na nadruk i ilość stron

  • Wybranie gamy kolorystycznej

  Nadruk na koszulkach, kubkach, brelokach, magnesach, puzzlach i inny gadżetach, haft na odzieży - kurtki , polary, koszulki, czapki, maski, spodnie - atrakcyjne ceny, bezpłatna wizualizacja, e-kreator, sklep internetowy - logowanie produktów, ceny hurtowe!
  © printyTG.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
  Menu
  Moje konto

  DARMOWA WIZUALIZACJA I WYCENA ! SPRAWDŹ NAS